Watch the story below:

 

IRAQ: THE LONG ROAD TO RECOVERY CREDITS

Reporter

Meng Qingsheng

 

Editor

Meng Qingsheng

 

Camera Operator

Zhang Yi

 

Translation

Sara Alzawqari 

Nagham Awada